Zde zadejte vaše všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.camelin.cz, jehož provozovatelem je Kamila Říhová. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Kontaktní údaje

Název: Kamila Říhová
Sídlo: Na Polníku 7, Praha 10
IČ: 87533588
Zapsaná: u Městského soudu v Praze
Telefon: +420 606 112 823
Email: info@camelin.cz

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.camelin.cz, který provozuje Kamila Říhová se sídlem Na Polníku 7, Praha 10, zapsaná v Živnostenském rejstříku, IČ: 87533588. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

2. Vymezení pojmů

Prodávající – Kamila Říhová se sídlem Na Polníku 7, Praha 10, IČ: 87533588 je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Prodávající přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující – spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby ve smyslu ustanovení občanského zákoníku o ochraně spotřebitele.

Kupující – jiný subjekt – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Předmět smlouvy – předmětem smlouvy jsou položky uvedené v kupní smlouvě (zboží). Informace o zboží dostupné na www.camelin.cz jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů a informací. Ceny jsou uváděny včetně DPH (prodávající není plátcem DPH). Ceny uváděné u zboží je prodávající oprávněn v jednotlivých případech měnit na základě domluvy s kupujícím.

3. Informace o kupní smlouvě

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a je povinen se s nimi seznámit.

Prodávající dodá zboží na základě elektronické objednávky a specifikace kupujícího (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na objednávkovém formuláři, který kupující vyplňuje při objednávce zboží. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá bezvadné zboží v souladu s platným právním řádem na území ČR.

V souladu s § 53 odst. 7 Obč. Z. má kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. V případě, že se kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy, je nutné splnit následující podmínky: vrácené zboží je nepoškozené, plně funkční a kompletní a je bez známek opotřebení a používání.

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544–545, zákon č. 40/1964 Sb.) dle našich obchodních podmínek. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami.

4. Záruka a reklamace

Záruka na zboží zakoupené v internetovém obchodě www.camelin.cz se řídí platnými zákony. Standardní záruční doba je 24 měsíců, záruka se vztahuje na všechny vady omezující možnost řádného použití zboží. Záruka se ale nevztahuje na opotřebování běžným užíváním. Pro uplatnění reklamace nás prosím kontaktujte e-mailem na adresu info@camelin.cz nebo telefonicky na číslo 606 112 823. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak. Záruční listy u zboží prodávající nepotvrzuje, na základě dohody s dovozci zboží. K uplatnění reklamace není třeba přikládat záruční list (stačí pouze doklad o koupi přiložený k zásilce).

5. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

U smluv uzavřených distančním způsobem (na dálku) může kupující spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14  dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.  

Kupující spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. Pro odstoupení od smlouvy nás prosím kontaktujte na adrese info@camelin.cz.

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit.

6. Platba za zboží

V internetovém obchodě www.camelin.cz lze za zboží platit převodem na účet: 1244640033 / 3030 (Air bank), variabilní symbol je uveden na objednávce (číslo objednávky). Zboží ze skladu prodávající odesílá ihned, jakmile dorazí platba na účet. Pokud objednávka obsahuje zboží označené jako „na objednávku“, je celá objednávka včetně tohoto zboží odeslána po přijetí zboží prodávajícím od dodavatele. Standardní doba pro dodání takové zásilky je 4 týdny, ve výjimečných případech déle – v tom případě je kupující informován e-mailem nebo telefonicky, zda s opožděním zásilky souhlasí. Pokud kupující se zdržením dodávky delší než 4 týdny nesouhlasí, má právo na odstoupení od smlouvy bez dalšího důvodu.

7. Doprava

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

V případě poškození zásilky doporučuje prodávající kupujícímu sepsat s dopravcem zápis o škodě.

Objednané zboží je možné vyzvednout osobně na adrese sídla zaměstnavatele, či kdekoliv jinde po domluvně na e-mailu info@camelin.cz či telefonicky na +420 606 112 823.

Pokud není zvolen osobní odběr, zásilky jsou rozesílány Českou poštou. V případě poškození zásilky nás informujte na e-mailu info@camelin.cz, abychom mohli přistoupit k okamžitému řešení. Pokud zásilku neobdržíte do čtyř pracovních dní od přijetí automatického e-mailu, ve kterém vás informujeme o odeslání zboží, kontaktujte nás prosím rovněž na info@camelin.cz, abychom mohli přistoupit k reklamaci u České pošty. K objednávce se připočítá příplatek za poštovné a balné ve výši 40 Kč. Ve výjimečných případech je možné zboží zaslat na dobírku, přičemž poštovné a balné činí 69 Kč a je předem splatné na účet 1244640033 / 3030 s příslušným variabilním symbolem (číslo objednávky).

Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších úprav.

Zpracováváme osobní údaje zadané při objednávce. Při objednávce zadáváte Vaše jméno, příjmení, adresu (ulice, číslo popisné, číslo orientační, město a PSČ), email a telefon (telefon po Vás nevyžadujeme, vyplňujete ho dobrovolně a s vědomím, že budeme moci snadněji komunikovat).

Osobní údaje jsou uloženy v naší databázi. Nikdo kromě majitele internetového obchodu k nim nemá přístup. Osobní údaje v žádném případě neposkytujeme třetím stranám s výjimkou České pošty při odesílání zboží.

Nákupem zboží na www.camelin.cz dáváte souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi. Údaje budou zpracovávány po dobu, dokud nevyjádříte nesouhlas s tímto zpracováním. Chcete-li podat nesouhlas se zpracováváním svých osobním údajů, napište nám email na info@camelin.cz nebo dopis na naši kontaktní adresu. Obratem Vaše údaje z databáze vymažeme a vyrozumíme Vás o tom.

V případě dárkového balení nelze zaslat na dobírku.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2015.